Молитва купине неопалимой

Скрыть перевод

 • Молитва Богу
 • Молитва пред иконой Божией Матери «Неопалимая Купина»
 • Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»
 • Блаженному Василию, Христа ради юродивому
 • Святителю Никите Новгородскому

Молитва Богу

Тебя́, Бо́га, Отца́ Всемогу́щего, усе́рдно мо́лим о до́ме сем, живу́щих в нем и о всем иму́ществе, в нем находя́щемся: благослови́, освяти́ си́лою Свято́го Креста́, сохрани́ от о́гненного пла́мени, от уда́ра мо́лнии изба́вь и да́руй вся́кие бла́га. Благослови́, Влады́ко, и освяти́ дом сей, как благослови́л Ты дом Авраа́ма, Исаа́ка, и Иа́кова, и да обита́ют в нем А́нгелы благослове́ния Твоего́; живу́щих же в нем от разжже́ния огня́, мо́лнии и злоумышле́ния диа́вольского сохрани́ и спаси́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Неопалимая Купина»1

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вная и пресла́вная чудеса́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́вши и вся́ко благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́вши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: сподо́би ны, немощны́я и гре́шныя, Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь святу́ю, град сей (или́: весь сию́, или́: оби́тель сию́), всю страну́ на́шу правосла́вную и вся ны, припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию и со умиле́нными слеза́ми Твоего́ заступле́ния прося́щия. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на нас, обурева́емых грехи́ мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Христу́ Го́споду проси́ти Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебе́ у́бо предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, Ма́терь Его́ су́щую. Простри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мнеи ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и добраго отве́та на стра́шнем суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, а́ще огне́м возгоря́тся до́мове на́ши, а́ще ли молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние да спаса́еми вееси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем, ве́чное же блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м пречестно́е и великоле́пое и́мя покланя́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Василию, Христа ради юродивому2

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, переблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не вопию́щия к Тебе́ и призыва́ющия имя́ Твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия Днесь к пречи́стому о́бразу Твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами Твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Никите Новгородскому3

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то, услы́ши нас, гре́шных раб твои́х, сте́кшихся днесь в свяще́нный храм сей, моля́щихся тебе́ и к свяще́нной твое́й ра́це притека́ющих и умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Но́вегра́де сем, и еди́ножды належа́щу бездо́ждию дождь моли́твами свел еси́, и па́ки гра́ду сему́, о́гненным пла́менем обстои́му, мо́литвою пла́мень о́гненный угаси́л еси́. И ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то, моли́ся ко Го́споду е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нский от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. Я́ко да избра́нных моли́тв твои́х ра́ди спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В современном мире, оснащенном различными техническими достижениями, большинство людей, переживающих за свое жилище, знают, какие приспособления защитят дом от пожара. Однако, какими бы нелепыми ни казались молитвы от пожара в доме людям далеким от Бога, для тех, кто верит и живет по законам божьим, Господь — защитник в любых трудностях.

Чем помогает

Молитвы от пожара в доме возносят, прежде всего, Пресвятой Богородице. Хорошо также иметь дома икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» — одну из сильных ветхозаветных ликов Богородицы.

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина»

Также читают молитвы святому Никите Новгородскому, который прославился тем, что одной молитвою потушил пожар в Новгороде, а также преподобному Спиридону Печерскому, который в давние времена во время пожара наполнил свою мантию горстью воды, да ею и потушил весь пожар в монастыре.

Важно! Тексты молитв приведены в молитвослове, который можно приобрести в любой церковной лавке.

Молитва о пожаре помогает оградить свой дом от этой страшной трагедии. Некоторые верующие люди читают также молитвы от пожара, беспокоясь о своей даче либо строящемся доме, которые могут пострадать от рук злоумышленников.

Правила чтения

Многие люди, ищущие поддержки у небесных сил, путаются и совмещают чтение молитв и заговоров, которые не принимаются православной церковью.

Другие православные молитвы:

 • Молитва Николаю Чудотворцу о семье
 • Православные молитвы для очищения дома
 • Молитва на освящение всякой вещи

Так обстоят дела и в молитвенных просьбах о защите жилища от пожара, где наряду с молитвами приводятся колдовские обряды, рекомендующие одновременно с молитвою использовать обереги, травы и магические действия. Следуя таким рекомендациям, нужно понимать, что Богу любое колдовство не угодно и сила молитвы в данном случае снижается, а святые иконы оскверняются.

Как читать

Молитвы, охраняющие дом, можно произносить как вслух, так и мысленно — это дело выбора каждого конкретного человека.

Молиться о защите дома следует искренне и без злого умысла

Но для того чтобы молитва была действенной, следует придерживаться некоторых простых правил:

 • молиться о защите дома следует искренне и без злого умысла, не стоит рассчитывать, что простое повторение текста молитвы оградит дом и семью от бед окружающего мира, стоит понимать, что чудеса происходят по вере;
 • имея необходимость в молитве о защите своего дома и семьи, обязательно необходимо поговорить со священнослужителями и поинтересоваться, к какому святому лучше обратиться со своей молитвенной просьбой;
 • во время утренних и вечерних молитв необходимо молиться не только о себе, но и о своей семье — муже, детях, сестрах или братьях, своих родителях, чтобы Господь защищал не только вас, но и всю вашу семью тогда, когда каждому из них это жизненно необходимо;
 • в молитвах обязательно нужно просить Бога или Святых угодников о даровании вам мудрости, чтобы разумно поступать по жизни;
 • ни в коем случае нельзя молиться, пребывая в плохом настроении, ведь молитва лишь тогда будет сильна, когда сердце очиститься от всякой злобы, коварства и гневливости;
 • молитва-оберег может быть произнесена в любое время суток, к тому же — читать ее можно как находясь в храме, так и дома.

Молитвы о сохранении дома от пожара

Одна из самых простых и кратких молитв о защите дома от пожара обращена к Господу Богу и подойдет любому человеку, живущему в соответствии с принципами веры:

Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в нем находящемся: благослови, освяти силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага. Благослови, Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в нем от разжжения огня, молнии и злоумышления диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о дожде и сохранении от пожара

О сохранении земли от пожара и о спасительном дожде молят пророка Илию, однако более обращаются к Господу со следующими словами:

Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в нем находящемся: благослови, освяти силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага. Благослови, Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в нем от разжжения огня, молнии и злоумышления диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва от пожара перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина»

Этот древний ветхозаветный образ помогает людям защититься от стихийных бедствий, увечий и других напастей. Он отражает всю полноту и важность предназначения Пресвятой Девы Марии на нашей греховной земле и явил в своё время необъяснимые чудеса.

Обращаться с молитвой к иконе Богородицы «Неопалимая Купина» необходима так же, как и перед образом Господа или его угодников. Прежде всего, нужно привести в соответствующее состояние свою душу, настроить её на молитву. Лучше всего предварить свою молитву причастием и исповедью.

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина»

Также благотворно на подготовку влияет воздержание от скоромной пищи. Во время поста душа отдыхает и очищается. Но это не является обязательными условиями, а только рекомендациями.

Икону можно поцеловать, перекреститься перед ней, но не нужно на неё смотреть и разглядывать. Многим это может показаться странным. Но человек должен понимать, что молитва совершается не иконе, а перед иконой. На ней изображение, но не сам святой. Образ ещё называют окошком в Небесный мир, с неё на нас смотрят небожители. Заключая в себе силу того, кто на ней изображён, икона становится тем мостиком, который помогает соприкоснуться с божественной благодатью.

Важно! Молиться нужно всей душой, чтобы каждое слово проникало в сердце и находило там отклик. Ведь молитвословие, произнесённое автоматически, не возымеет того эффекта, который даёт искренняя и горячая молитва верующего человека.

Молитва к Богородице по преданиям святителей помогает в условиях боевых действий солдатам и их командованию. С давних времён считается, что к образу «Неопалимая Купина» могут обращаться врачи, пожарные, летчики, чьи профессии сопряжены с высоким риском для жизни. Икона помогает уберечь жильё и живущих в нём от воров, пожаров и других напастей. Образ помогает людям избавиться от душевных терзаний и нервных заболеваний.

Изображение Богоматери на «Неопалимой Купине» очень почитается православными христианами, а списки с иконы считаются чудотворными.

Интересно! По свидетельствам одного очевидца, при пожаре, охватившем несколько домов, он увидел плачущую женщину с образом Девы Марии в руках. Женщина стояла у своего дома и, несмотря на приближающееся пламя, не трогалась с места. В итоге её дом остался уцелевшим.

Как правило, молитвы читаются без излишней выразительности, ровно и спокойно. В этом деле важна вдумчивость.

Молиться нужно всей душой, чтобы каждое слово проникало в сердце христианина

Часто бывает, что человек, который плохо знаком с церковными текстами и почти не бывает в церкви, с трудом понимает канонические молитвы. И получается, что такая молитва не находит отклика в его душе. В таком случае лучше обратиться к Богородице своими словами или найти перевод текста с церковнославянского на русский язык. В конце молитвы следует перекреститься и поклониться.

Молитвы перед другими иконами Богородицы:

 • Акафист перед иконой Божией Матери «Прибавление ума»
 • Акафист перед иконой Божией Матери «Неувядаемый цвет»
 • Молитва перед иконой Божией Матери «Нерушимая стена»

Икону можно повесить над входом в жилище. Но каких-то строгих правил в этом отношении нет. Образ вполне может занять своё место среди других икон в специально выделенном для этого месте.

Существует несколько молитв, обращённых к Богородице, читаемых именно перед этим ликом:

Царице Небесная, Владычице наша, Госпоже Вселенныя, Пресвятая Богородице, нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, чистая Приснодево, Марие Богоневесто, Мати Творца твари, Господа славы и Владыки всяческих! Тобою Царь царствующих и Господь господствующих прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие милосердие воплощенное. Ты Мати Света и Живота сущи, якоже некогда во чреве Твоем носила еси Его и на объятиих Твоих имела еси Младенца Слово Превечное, Бога, тако и всегда Того с Собою имаши. Сего ради мы по Бозе к Тебе прибегаем, яко к нерушимей стене и предстательству: призри благосердием, всепетая Богородице, на лютое озлобление наше и исцели душ и телес наших болезни: отжени от нас всякаго врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод многих и воздухов тлетворных, и от смерти внезапныя; и якоже три отроки в пещи вавилонстей, сохрани и соблюди нас, да якоже древле людем Божиим, тако будут вся благая нам чтущим Тя; врази же и вси ненавидящии нас да постыдятся и посрамятся, и уразумеют вси, яко с Тобою Господь, о Владычице, и Тобою с нами Бог. Во дни осени нас сению благодати Твоея, во тьме же нощней просвети светом свыше, всем полезная устрояющи: преложи горесть нашу во сладость и слезы утри согрешивших и бедствующих раб Твоих, исполняющи коегождо прошения вся во благо; вся бо можеши, елика хощеши Ты, Мати Слова и Живота. Тебе Отец венча Дщерь, Сын Матерь Деву, Дух Святый Невесту, да царствуеши яко царица, предстоящи одесную Святыя Троицы, и милуеши нас якоже хощеши, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивны и преславны чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго громе жилища наша спасавши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу, просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему Богоприимнии руце Твои и предстательствуй за нас пред Благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наша, или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепное Имя поклоняемые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь. О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Заступнице и Покровительнице всех, к Тебе прибегающих! Призри с высоты святыя Своея на мя грешнаго, припадающаго к чудотворному лику Твоему: услыши мою смиренную молитву и принеси ю пред возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа: умоли Его, да просветит мрачную мою душу светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды, скорби и болезни, да ниспослет мне тихое и мирное житие, здравие телесное и душевное, да успокоит страждущее сердце мое и исцелит раны его, да вразумит мя на добрыя дела, очистит ум мой от помышлений суетных, наставит мя ко исполнению заповедей Своих, избавит от вечныя муки и не лишит Своего Небеснаго Царствия. О, Пресвятая Богородице, Ты — «всех скорбящих Радосте», услыши и мя скорбнаго. Ты, — именуемая — «Утоление печали», утоли и мою печаль. Ты — «Купина неопалимая», сохрани мир и всех нас от вредоносных, огненных стрел врага. Ты — «Взыскание погибших», не попусти и мне погибнуть в бездне грехов моих. На Тя по Бозе вся моя надежда и упование! Буди мне Покровительницею в жизни временной и вечной и Ходатаицею пред возлюбленным Сыном Твоим, Господом нашим, Иисусом Христом. Научи мя служити Ему с верою и любовию и благоговейно чтити Тебе, Пресвятая Мати Божия, Преблагословенная Марие! Твоим святым молитвам вручаю себе до скончания дней моих. Аминь. О, Пресвятая Дево Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию души нашея, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скорбями обуреваемии, взирая на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренныя моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердия заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу. Аминь. О, Мати Божия Неопалимая Купина, заступи мя от людской напасти, от панской карности, от неугасимого огня, от наглой смерти, от вечной муки и скрой ризой Своей Небесной мя. Аминь. Молитва иконе Божией матери «Неопалимая Купина»

Перед иконой «Неопалимая Купина» ( 4 / 27 Сентября)

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивны и преславны чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго громе жилища наша спасавши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу, просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему Богоприимнии руце Твои и предстательствуй за нас пред Благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наша, или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепное Имя поклоняемые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *