Тропарь Пресвятой Богородицы

Содержание

Покрову Пресвятой Богородицы (тропарь, кондак, молитвы и величания)

Тропарь, глас 4:

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Молитва первая

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, прия́телище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвяты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обыше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,// за ны Христу́ моля́щуюся.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,// и всесла́вный сла́вим Покро́в Твой.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,/ И́же к Сы́ну Свои́ ру́це простира́ющи, и о ми́ре моля́щися,/ и честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи // град и лю́ди от враго́в на́ших.

Назад к списку

Скрыть перевод

 • В Богородичные праздники
 • Рождества Пресвятой Богородицы
 • Введения во Храм Пресвятой Богородицы
 • Благовещения Пресвятой Богородицы
 • Успения Пресвятой Богородицы
 • Покрова Пресвятой Богородицы
 • Зачатия прав. Анною Пресвятой Богородицы
 • Собора Пресвятой Богородицы
 • В день встречи Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой
 • Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
 • Положения Честного пояса Пресвятой Богородицы
 • Явления Пресвятой Богородицы прп. Сергию Радонежскому
 • Явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре
 • В день Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)

В Богородичные праздники

Аудио:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Перевод: К Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и к Ней припадем, в покаянии взывая из глубины души: «Владычица, помоги, над нами сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений! Не отпусти Твоих рабов ни с чем: ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»

Ин тропарь, глас 4

Аудио:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: а́ще бо Ты́ не бы предстоя́ла моля́щи, кто́ бы на́с избaвил от толи́ких бе́д, кто́ же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Перевод: Не прекратим никогда, мы, недостойные, возвещать о могуществе Твоем, Богородица, ибо если бы Ты не защищала нас Своими молитвами, кто бы нас избавил от стольких бед, кто бы сохранил нас доныне свободными? Не отступим, Владычица, от Тебя, ибо Ты всегда спасаешь рабов Твоих от всяких бедствий.

Кондак, глас 6

Аудио:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Перевод: Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Ин кондак, глас 6

Аудио:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,// Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Перевод: Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица, Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!

* * *

Рождества Пресвятой Богородицы

Аудио:

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Перевод: Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; и, отменив проклятие, Он дал благословение и, упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак, глас 4

Аудио:

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства,/ и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая,/ во святе́м рождестве́ Твое́м./ То пра́зднуют и лю́дие Твои́,/ вины́ прегреше́ний изба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:// непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Перевод: Иоаким и Анна от поношения за бездетность и Адам и Ева от тления смертного освободились святым Твоим рождеством, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, от осуждения за грехи избавленные, восклицая Тебе: «Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашей!»

* * *

Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Аудио:

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Перевод: В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей предвестие: в храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предначертанного Создателем исполнение!»

Аудио:

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Я́же в Ду́се Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Перевод: Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в сей день вводится в дом Господень, вводя благодать с Собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают Ангелы Божии; Она – скиния Небесная.

* * *

Благовещения Пресвятой Богородицы

Аудио:

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна,/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий, Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.

Перевод: В сей день спасения нашего начало и предвечного таинства явление: Сын Божий Сыном Девы становится и Гавриил о благодати благовествует. Потому и мы с ним Богородице возгласим: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

Кондак, глас 8

Аудио:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: Обороняющей нас Военачальнице за избавление от страшных бед учреждаем Тебе торжества победы благодарственные мы, рабы Твои, Богородица! Но Ты, как имеющая власть необоримую, от всяческих опасностей нас освободи, да взываем Тебе: «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»

* * *

Успения Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 1

Аудио:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, / во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице, / преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, // и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

Перевод: При рождении Христа Ты девство сохранила и по смерти мира не оставила, Богородица: к жизни Ты перешла, как Матерь Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.

Кондак, глас 2

Аудио:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу / и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние / гроб и умерщвле́ние не удержа́ста: / я́коже бо Живота́ Ма́терь / к животу́ преста́ви // во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Перевод: В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали. Ибо Ее как Матерь Жизни к жизни перенес Вселившийся в Ее чрево вечно девственное.

* * *

Покрова Пресвятой Богородицы

Аудио:

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

Аудио:

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, Апостолы же со пророками ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвечного Бога.

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,// за ны Христу́ моля́щуюся.

* * *

Зачатия прав. Анною Пресвятой Богородицы

Днесь безча́дия у́зы разреша́ются,/ Иоаки́ма бо и А́нну услы́шав Бог,/ па́че наде́жды,/ роди́ти тем я́ве обещава́ет Богоотрокови́цу,/ из Нея́же Сам роди́ся Неопи́санный,/ Челове́к быв, А́нгелом повеле́в вопи́ти Ей:// ра́дуйся. Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Перевод: В сей день узы бездетности расторгнуты, ибо, услышав Иоакима и Анну, Бог ясно уверяет их в рождении сверх ожидания Богоотроковицы, от Которой Сам, Беспредельный родился, став Человеком, когда Ангелу повелел Ей возгласить: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою!»

Пра́зднует днесь вселе́нная А́ннино зача́тие,/ бы́вшее от Бо́га:// и́бо та породи́ па́че сло́ва Сло́во ро́ждшую.

Перевод: Празднует в сей день вселенная зачатие Анны, бывшее от Бога: ибо родила она Родившую Слово превыше разума!

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим святы́х Твои́х роди́телей,/ и всесла́вное сла́вим// зача́тие Твое́.

* * *

Собора Пресвятой Богородицы

Пречи́стая Богома́ти, Богоро́дице,/ Собо́р Твой честны́й украше́н многоразли́чными добро́тами,/ да́ры Ти прино́сят, Госпоже́, мно́ги мирсти́и лю́дие,/ у́зы на́ша гре́шныя раздери́ Свое́ю ми́лостию// и спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Пречистая Богоматерь, Богородица! Собрание Твое священное украшено многообразными красотами; дары Тебе приносят, Госпожа, многие мирские люди. Узы наша греховные расторгни Своею милостию и спаси души наши.

И́же пре́жде денни́цы от Отца́ без ма́тере роди́выйся,/ на земли́ без отца́ воплоти́ся днесь из Тебе́./ Те́мже звезда́ благовеству́ет волхво́м,/ А́нгели же с па́стырьми пою́т// несказа́нное Рождество́ Твое́, Благода́тная.

Перевод: Прежде утренней звезды от Отца без матери Рожденный, на земле без отца в сей день явился во плоти от Тебя. Потому звезда благовествует волхвам, Ангелы же с пастухами воспевают непорочные роды Твои, Благодатная.

* * *

В день встречи Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой

Де́во Безневе́стная/ и Ма́ти Всечи́стая,/ прие́мши от Арха́нгела благове́щение,/ со тща́нием востекла́ еси́ в Го́рняя,/ и, целова́вши ю́жику Твою́, всечестну́ю Елисаве́ть,/ Ма́терию Го́спода от сия́ нарече́на была́ еси́,/ и возвели́чила возвели́чившаго Тя Го́спода:/ Благослове́нна Ты в жена́х,// и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Перевод: Дева, брака не познавшая и Мать Всечистая, получив от Архангела благую весть, с поспешностью пошла в нагорный край, и, приветствуя родственницу Твою, всечестную Елисавету, Матерью Господа была ею названа, и возвеличила возвеличившего Тебя Господа: Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего.

Вои́стинну блаже́нна еси́,/ Свята́я Де́во Мари́е/ и вся́кия хвалы́ превосходя́щая,/ я́ко из Тебе́ возсия́ Со́лнце Пра́вды,// Христо́с Бог наш.

Перевод: Поистине счастлива, Святая Дева Мария и превыше всяких похвал, потому что из Тебя воссияло Солнце Правды, Христос Бог наш.

* * *

Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Тропарь, глас 8

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи:/ о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя, мир гра́ду Твоему́ дарова́ти,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Богородица Приснодева, людям покров, Ты даровала городу Твоему, как крепкую ограду, одежду и пояс с пречистого тела Твоего силою Рожденного от Тебя без семени пребывшие нетленными: ибо в Тебе и природа обновляется, и время. Потому молим Тебя мир народу Твоему даровать и душам нашим великую милость.

Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая, дарова́ла еси́,/ свяще́нную ри́зу Твою́,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́,/ покро́ве всех челове́ков,/ ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию,/ и вопие́м со стра́хом Ти́, Чи́стая:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Перевод: Как одеяние нетления всем верным, Ты, Богом облагодатствованная, Чистая, даровала священную одежду Твою, которою Ты, Божественный людям покров, покрывала святое тело Твое. Ее положение мы и празднуем с любовью и громогласно взываем с верою: «Радуйся, Дева, христиан похвала!»

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим святы́я ри́зы Твоея́// честно́е положе́ние.

* * *

Положения Честного пояса Пресвятой Богородицы

Я́ко некра́домо бога́тство,/ по́яс Твой честны́й, Присноблаже́нная,/ и благи́х подая́ние иму́ще,/ Оби́тель Ватопе́дская взыва́ет Ти,/ препоя́ши со благогове́нием,/ притека́ющия ны к нему́,/ си́лою его́ боже́ственною,/ и кре́пость льсти́ваго врага́ разруши́,// спасе́ние ве́рным Чи́стая.

Перевод: Как богатство, краже не подверженное, пояс Твой почитаемый, Вечноблаженная, и как источник благ имеет обитель Ватопедская и взывает к Тебе: «Препояшь с благоговением приходящих к нему, силой его божественной, а силу коварного врага уничтожь, даруя спасение верующим, Чистая».

Богоприе́мное Твое́ чре́во, Богоро́дице,/ объе́мший по́яс Твой честны́й,/ держа́ва гра́ду Твоему́ необори́ма/ и сокро́вище есть благи́х неоску́дно,// еди́на ро́ждшая, Присноде́во.

Перевод: Принявшее Бога чрево Твое, Богородица, объявший пояс Твой почитаемый есть сила городу Твоему непобедимая и неоскудеваемое сокровище благ, единственная родившая Непорочная Дева.

Ин кондак, глас 4

Честна́го по́яса Твоего́ положе́ние/ пра́зднует днесь Твой, Препе́тая, храм,/ и приле́жно взыва́ет Ти:/ ра́дуйся, Де́во,// христиа́н Похвало́.

* * *

Явления Пресвятой Богородицы прп. Сергию Радонежскому

В пресла́внем явле́нии Твое́м, Де́во Богоро́дице,/ припаде́ к стопа́м Твои́м преподо́бный а́вва Се́ргий/ и мольбу́ о святе́й оби́тели изря́дно сотвори́,/ да Твои́м Ма́терним ко Христу́ предста́тельством/ усе́рдно при́сно хода́тайствуеши/ о всех под свяще́нный покро́в Твой прибега́ющих,// прося́щи нам оставле́ния грехо́в и ве́лия ми́лости.

Перевод: В чудесном явлении Твоем, Дева Богородица, припал к стопам Твоим преподобный отец Сергий и мольбу о святой обители особо принес, потому что Твоим Материнским ко Христу заступничеством усердно всегда ходатайствуешь о всех под священный Твой покров прибегающих, прося для нас прощения грехов и великой милости.

Кондак, глас 1

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ посеще́ние Твое́, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и нас, к Тебе́ притека́ющих,/ от бед и искуше́ний свободи́,/ Ла́вру сию́ невреди́му сохрани́,/ Правосла́вие во о́крест живу́щих утверди́/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х,// ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Перевод: Источником исцелений и веры Православной укреплением посещение Твое, Богородица, стало, потому и нас, к Тебе прибегающих, от бед и искушений освободи, Лавру эту невредимой сохрани, Православие в окружающих утверди и грехи отпусти всем молящимся Тебе, потому что все, что Ты хочешь, можешь.

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим явле́ние Твое́,/ и́мже то́чиши обетова́ние// покрыва́ти при́сно ме́сто сие́.

* * *

Явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре

Тропарь, глас 2

Пречи́стому ли́ку Твоему́ поклоня́емся, Блага́я,/ прося́ще предста́тельства о нас, Ма́ти Бо́жия, / во́лею бо благоволи́ла еси́ яви́тися среди́ бра́тии,/ да изба́виши от печа́ли, и́хже собра́ла еси́. Тем благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дости исполня́еши всех, Пресвята́я Де́во,// вверя́ющих себе́ покро́ву Твоему́.

Перевод: Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благая, просящая покровительства о нас, Матерь Божия, ибо ты по своей воле изъявила милость явиться среди братии, чтобы избавить от печали тех, кого собрала Ты. Потому с благодарностью взываем к Тебе: «Ты наполняешь радостью всех, Пресвятая Дева, вверяющих себя защите твоей».

О, неизрече́ннаго и благосе́рдаго Твоего́ смотре́ния,/ честне́йшая Херуви́м и сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м!/ О́браз Твой Светоявле́нный, и самоизображе́нный/ свиде́тельство яви́ся/ Твоея́ неизрече́нныя любве́ и милосе́рдия,// почита́ем той, лобыза́юще.

Перевод: О, неизреченна и милосердна Твоя забота, почтеннейшая Херувимов и несравненно славнейшая Серафимов! Образ Твой явленный светом и самонаписанный, стал свидетельством Твоей неизреченной любви и милосердия, почитаем его, целуя.

* * *

В день Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: Повеление таинственное постигнув разумом, под кровом Иосифа поспешно предстал бесплотный, возглашая Не Знавшей брака: «Склонивший Своим сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим образ раба, я в изумлении взываю Тебе: Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы: Днесь, благоверные людие, светло празднуем

В отличие от тропарей и кондаков Пасхи, двунадесятых и большинства великих праздников, покровский тропарь не переведен с греческого, но написан изначально по-церковнославянски. Рассказывает священник Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ
Покров Богоматери. Около 1399 г. Храмовая икона церкви Покрова в Зверине монастыре в Новгороде. Собрание Новгородского музея-заповедника.
Днесь, благовернии людие, светло празднуем,
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,
и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:
покрый нас честным Твоим Покровом,
и избави нас от всякаго зла,
молящи Сына Твоего Христа Бога нашего
спасти души наша.
Тропарь Покрова поется на 4-й глас – на тот же глас, что и одна из самых известных молитв, обращенных к Богоматери, – «Богородице, Дево, радуйся…». В отличие от тропарей и кондаков Пасхи, двунадесятых и большинства великих праздников, покровский тропарь не переведен с греческого, но написан изначально по-церковнославянски. Неизвестный нам автор этого песнопения, очевидно, основывался на тропарях других Богородичных праздников – Благовещения («Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление…») и Введения во Храм («Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание…». Кстати, оба эти тропаря также исполняются на 4-й глас.
Тропарь Покрова во время всенощного бдения поется многократно. Первый раз он звучит в конце вечерни (вместо «Богородице Дево…»): он поется трижды при открытых царских вратах и зажженном паникадиле. Покров – великий праздник, поэтому на вечерне обычно совершается лития. В таком случае пение тропаря сопровождается каждением хлеба, пшеницы, вина и елея, стоящих посреди храма, после чего священник читает молитву, в которой мы просим Господа Иисуса Христа благословить эту пищу.
Второй раз (также трижды) тропарь праздника поется в начале утрени – после того как прочитано шестопсалмие, произнесена великая ектенья и возглашены псаломские стихи «Бог Господь…».
Тропарь поется также ближе к концу утрени – после великого славословия и трисвятого.
Наконец, последний раз на всенощном бдении мы слышим тропарь на первом часе.
В сам день праздника тропарь читается на третьем и шестом часах (по одному разу) и поется на литургии (также один раз) после входа с Евангелием.
Общий смысл тропаря в целом, думается, вполне понятен. Пояснений требуют лишь некоторые слова и выражения. Днесь означает «сегодня», «сейчас». Светло – радостно, с весельем. Людие – не просто люди, но народ Божий, Церковь. Пришествие – приход, появление. Образ – икона. Умильно глаголем – просим с сердечным сокрушением, со смирением. Покрый нас честным Твоим Покровом – защити, огради нас от зла своим заступничеством перед Господом.

Священник ФЕОДОР ЛЮДОГОВСКИЙ

Версия для печати

Тэги: Церковные праздники Покров Язык богослужения

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

«Днесь благовернии людие /

светло празднуем, /
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, /
и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: /
покрый нас честным Твоим Покровом/
и избави нас от всякаго зла, /
молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, /
спасти души наша»

Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии всегда был одним из самых почитаемых Богородичных праздников на Руси. Этот праздник относится к числу великих недвунадесятых (и непереходящих) праздников и отмечается в Русской Православной Церкви 1 (14) октября. В Греции он празднуется 1 и 28 октября по новому стилю.

По преданию, во Влахернском храме в городе Константинополе, где хранилась риза Божией Матери, Андрею, Христа ради юродивому, было явление Пресвятой Богородицы. Рассказ об этом событии взят из жития Андрея Юродивого, который, вместе со своим учеником блаженным Епифанием, и увидел Божию Матерь, распростёршую над собравшимся в храме народом свой омофор.

В самом житии Андрея Юродивого, помещенном в Великих Четьих Минеях, не указан ни день недели, ни какое-либо число, а только сказано, что видение было во время всенощного бдения, в четвёртом часу ночи, во Влахернском храме. Согласно житию, Богородица «высоко», то есть по воздуху, пришла царскими вратами в сопровождении Святого Иоанна Предтечи и Апостола Иоанна Богослова, которые по обеим сторонам поддерживали Пречистую, а рядом с Богородицей были множество святых, поющих духовные песнопения, в белых одеждах. Одни шли впереди Девы Марии, другие же – после Неё. Остановившись вблизи амвона, перед алтарём, Богоматерь сняла с себя омофор, который был на верху её головы, и держала над молящимися людьми, при этом омофор сиял так ярко, как солнце. Спустя какое-то время Богородица удалилась, но оставила благодать.

Большинство исследователей предполагают, что описанные события имели место, согласно некоторым датировкам, в 910 году, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, когда Византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами, и Константинополю угрожала опасность.

Святитель Димитрий Ростовский в «Житиях святых» так описывает это событие: «Когда святой Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий час, обливая слезами Своё Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно время смотрели на сие распростёртое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же Её, сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там».

Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили.

Что касается богослужебных особенностей праздника, то они во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам.

Молитва, тропарь, кондак Покрову Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4

Днесь благовернии людие светло празднуем, / осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, / и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим Покровом / и избави нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, / спасти души наша.

В сей день мы, православные люди, торжественно празднуем, благословляемые Твоим, Богомати, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших»

Кондак, глас 3

Дева днесь предстоит в церкви / и с лики святых невидимо за ны молится Богу, / Ангели со архиереи покланяются, / апостоли же со пророки ликовствуют: / нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют: ибо о нас молит Богородица Предвечного Бога

Величание

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный, / Тя бо виде святый Андрей на воздусе, / за ны Христу молящуюся.

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся

Молитва

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание; всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

145 молитв ко Пресвятой Богородице перед Ее чудотворными иконами

Икона Божией Матери «Владимирская-Красногорская» («Черногорская») «Умиление»
(21 мая/3 июня)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Владимирская-Красногорская» «Умиление» молятся об исцелении болезней, избавлении от пожара.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Владимирская-Красногорская» («Черногорская») «Умиление»

О Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющимся пречистому и чудотворному образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Тебе сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наша, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненная сердца наша и спаси безнадежных, даруй нам прочее время жития нашего в мире и покаянии проводити, подаждь христианскую кончину, и на страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу, во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 2

Радуйся, святая горо Красная, небеси пободная, слава бо Божия на тебе возсия. Взыграйте, горы и холми, веселием, яко на сей горе икона Божия Матере, честнаго Ея умиления, прославися. Ликуйте, человецы, и веселитеся, яко нам даровася богатство неотъемлемое, исцелений сокровище, гласы, якоже трубы, возшумите, прославляюще Ея чудеса преславныя. И Ты, Чистая, радуйся, яко с Тобою Господь.

Кондак, глас 3

На горе святей видяще Твою святую икону, Богородице, Мати Дево, поем Твоего светообразнаго лика изображение, покланяемся Твоей святей иконе, почитаем оную, и славим тоя преславная чудеса, и сице зовем Тебе: радуйся, Невесто Неневестная.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

Икона Божией Матери «Владимирская-Оранская»
(21 мая/3 июня)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Владимирская» Оранская» молятся об исцелении от беснования, об исцелении болезней глаз и слепоты, болезней рук и ног, от горячки, немоты или при онемении языка.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Владимирская-Оранская»,

чтомая в Оранском Богородицком монастыре Нижегородской епархии

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Вышши еси всех Ангел и Архангел, и всея твари честнейши, помощница еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление. О, Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице! Молитвою Твоею спаси и помилуй раб Твоих, и преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и иноческий чин, и военачальники, градоначальники и христолюбивое воинство, и доброхоты, и вся православныя христианы ризою Твоею честною защити, и умоли, Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше на невидимыя и видимыя враги наша. О Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя, и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных, и междоусобныя брани, и от внезапныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум и очи сердечныя, еже ко спасению, и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко держава Его благословена и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешинии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовущее из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.

Икона Божией Матери, именуемая «Волышская-Каплуновская»
(30 июня/13 июля)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Волынская-Каплуновская» молятся о защите от иноплеменных, о сохранении России.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Волынская-Каплуновская»

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Заступнице земли Российския от нашествия Свейскаго и непрестанная за нас Молитвеннице, мир земли и душам нашим у Господа испроси, да святится в нас Имя Божие во веки.

Кондак, глас 8

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, но, яко, имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

Икона Божией Матери «Воспитание»
(5/18 марта)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Воспитание» молятся о воспитании чад в вере и благочестии.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере услыши нас, недостойных раб Твоих, к Тебе прилежно притекающих. Господи, в милостивой власти Твоей чада наша, раби Твои (имена), помилуй и спаси их имене Твоего ради, прости им вся согрешения вольная или невольная, совершенная ими пред Тобою, Господи. Настави их на путь истинный, разум их просвети светом Твоим, сердце согрей любовию Твоею. Господи, благослови их в доме, в учении, в пути и на всяком месте Твоего владычества. Господи, сохрани их под кровом Твоим Святым от летящия стрелы, от огня, меча, от смертоносныя язвы и от напрасныя смерти. Господи, огради их от всех видимых и невидимых врагов, исцели их от всякия болезни, очисти их от всякия скверны и облегчи их душевныя страдания. Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многая лета жизни, здравия, целомудрия и благочестия. Господи, умножи и укрепи их духовныя и телесныя силы, Тобою дарованныя им. Даруй Твое благословение чадом нашим на благочестивую и, аще угодно Тебе, семейную жизнь. Господи, даруй нам, недостойным и грешным рабом Твоим (имена), благословение на воспитание чад наших и сподоби всех купно достигнута вечнаго Царствия и тамо прославити пречестное и великолепое имя Твое, со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва к Божией Матери

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, премилосердая Мати всех человек, спаси и сохрани под кровом Твоим чад наших (имена), всех отроков, отроковиц, младенцев и во чреве матере носимых. Покрый их ризою Твоею, соблюди их во страсе Божием и послушании родителем, умоли Господа нашего и Сына Твоего, да дарует им вся полезная к душевному спасению. Вручаем их Твоему Материнскому смотрению, яко Ты еси божественный покров рабом Твоим. Аминь.

Тропарь, глас 4

Воспитавшейся во храме во святая святых, одеянней верою и премудростию и безмерным девством, архистратиг Гавриил принесе с небес целование и еже «Радуйся, радуйся, Благословенная, радуйся, Препрославленная, Господь с Тобою».

Кондак, глас 6

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души к Богу возводиши.

Икона Божией Матери «Всеблаженная»
(1/14 сентября)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Всеблаженная» молятся о защите от предстоящих неприятностей, о счастье и мире в семье, об утешении в скорбных обстоятельствах.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Всеблаженная», или «Памакариста»

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебное пение сие от нас недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся пречистому образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас молящихся Тебе, удиви над нами великия и богатыя милости Твоя, яви нам небесную помощь

Твою и заступление, и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание; нам же всем низпосли дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пречистая! Умилосердися на немощныя люди Твоя, рассеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, недугующия уврачуй, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наши ко зрению спасения. Милостива нам буди зде и на страшнем суде Сына Твоего, преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою. Тебе убо молимся, и Тебе, яко всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и всю жизнь нашу предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Торжество днесь празднуем светлое, се бо предлежит, о Всеблаженная, икона Твоя всечестная, к нейже, любовию сердца вси приходяще, Владычице, поклоняемся и тепле Тебе вопием: избави нас от бед и обстояний.

Кондак, глас тойже

В праздник Твой сошедшеся, вернии, священное ко славе Божией торжество Твое, Владычице, днесь всеблагоговейно совершаем, любовию же чтуще честную икону Твою, Тебе песнословим вси в радости: радуйся, Дево Честная, Всеблаженная.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(24 октября/6 ноября)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» молятся все обиженные, угнетенные, страждущие, в отчаянии, скорби, в поисках утешения и защиты, при неизлечимых болезнях, о покровительстве сирот и убогих, страждущие припадками, расслаблением рук, болезнью горла, туберкулезом.

Молитвы ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Всех скорбящих Радость»

Молитва первая

Надеждо ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая Надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Царице моя преблагая, Надеждо моя, Богородице, приятилище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О, Пресвятая Владычице Богородице, Вышшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте!

Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго прибежища и помощи не имамы. Ты Едина еси радости нашея ходатаица, и яко Мати Божия и Мати Милосердия, предстоящи у престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит.

Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временней жизни, не лишены же сотвори ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде; темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица, предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити; сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши, се зриши беду нашу и скорбь, яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния к очищению грехов наших и утоления гнева Божия, да с чистым седцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем к Твоему ходатайству и заступлению. Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше, Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим Матерним покровом всегда пребудем целы и сохранены Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва пятая

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивным Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе; воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, ни имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице; Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от внезапныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая помощница и заступница еси всем притекающим к Тебе и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец жития нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в обителех небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва шестая

Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати, к Тебе прибегаю аз, окаянный и паче всех человек грешнейший; вонми гласу моления моего, вопль мой и стенание услыши, яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, всеблагая и милосердная Владычице, не презри мене отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй мя, кающагося в злых делех моих, и обрати на путь правый заблуждшую окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва седьмая, чтомая в Нижегородском Крестовоздвиженском монастыре

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом многим, и верою, и любовию приносяще благодарственная пения, молимся Ти пред сею чудотворною иконою, дивными чудесы просиявшею: не затвори нам грешным щедрот Твоих, Всенепорочная, не отвержи нас прибегающих к Тебе, Милосердая. Умоли Твоего Сына и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, да Своею благодатию возставит, устроит и хранит обитель сию ко спасению душ, Ему унивестившихся. Сама же, яко Благая Мати Вышняго, пребуди неотступна от обители сея, сущаго достояния Твоего, и всесильными Твоими молитвами покрый и заступи зде подвизаюшияся от всех бед и нужд душевных и телесных. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево. Темже смиренно припадающе, молим Тя, Преблагословенная Владычице: приими милостивно молитвы, прошения и благодарения всех с верою притекающих к честному Твоему образу, избавляй их от падения греховнаго, от навета злых человек, от скорбей и бед, от внезапныя смерти и вечных мук, и даруй им дух сокрушения, смирение сердца, чистоту ума и оставление прегрешений, да вси мы, благодарно Тя воспевающии, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми да славим Пречестное и Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва восьмая, чтомая в Высокогорской пустыни, Нижегородской епархии

О Всемилостивая и Премилосердая Госпоже Царице Богородице! Ты еже восхощеши, о всем упросити можеши Сына Твоего, Христа Бога нашего. Приими убо моление мое, и не отрини от Твоего заступления мене паче всех человек грешнейшаго: подаждь ми свобождение от бед и скорбей, избави мене, Всепречистая, от видимых и невидимых враг и от злых человек клевещущих на мя, не попусти мне погибнути от глада, меча, труса, потопа и огня, и буди мне помощница неоскудна, яко да под Твоим кровом всегда сохранен буду и Твоим молением в страшный день суда неосужден предстану Сыну Твоему и Богу нашему, Емуже подобает слава и держава, со Безначальным Отцем и Святым Духом, ныне и в безконечныя веки веков. Аминь. (Из рукописного акафиста.)

Молитва девятая, чтомая в Вознесенском соборе града Самары

О Пресвятая Владычице Богородице, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение нам в скорби сущим: отжени от нас печали, болезни, искушения и всякия напасти вражия. Услыши нас грешных, припадающих пред Твоею всечестною иконою с сокрушенным сердцем, и Твоим всесильным ходатайством сподоби нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего во веки веков. Аминь.

Молитва десятая, чтомая в церкви села Мурзиц Симбирской епархии

Владычице, Пресвятая Богородице, Небесная Царице, преизрядная Отроковице, ненадеющимся надеяние, болящим исцеление, сирым предстательнице, странным прибежище, нагим одеяние, скорбящим утешение и радосте, обидимым покровительнице и всем сущим в бедах и напастех скорое вспоможение и заступление! О Всемилостивая Госпоже Дево Богородице! Зриши беды наша, скорби и напасти: помози нам бедным и страждущим, печальным и унылым, скорбящим и отчаянным, отими от нас всякую печаль, управи нас яко странных. Обиды наша веси, Непорочная, и помощи нам, аще волиши, можеши. Не даждь убо, Госпоже, нам во отчаяние впасти, не имамы бо иныя помощи, разве Сына Твоего, Превечнаго Бога, Спаса Христа, и иныя предстательницы и утешительницы, разве Тебе, о Владычице, о Заступнице, о Дево Богоизбранная, о Царице всея твари, Голубице Пречестная. Темже на Твой пресвятый образ взирающе, со воздыханием и сокрушением сердца преклоняем главы и колена наша и молимся сице: призри благосердием, Всепетая Богородице, услыши, Преблагая, не отрини нас, но благоволи помиловати, и не отвержи наших воздыханий; никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен от Тебе исходит, но просит благодати и приемлет милость. Умоли, Госпоже Царице Владычице, Дево Марие, Превечнаго Бога, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, о всех нас с верою Тебе покланяющихся и молящихся: соблюди же во здравии, долгоденствии и благополучием пребывании православный народ и весь род христианский, державу нашу миром огради и плодов земных изобилием обогати. Образ же сей лица Твоего да будет нам стена и забрало и утверждение, врагом же нашим страх и поражение, на него мы вси людие Твои взирающе, да приимем в недузех наших исцеление. Покрый же и избави нас от всякаго нахождения скорби и печали. Тебе молимся и мили ся деем, образ Твой святый целующе: помилуй, покрый и соблюди и огради Твоим заступлением, и настави ны на путь спасения в сем веце, в будущем вечныя изьми муки, яко благословена еси и препрославлена ныне, всегда и в безконечныя веки веков. Аминь.

Молитва одиннадцатая, чтомая в тойже церкви

О Пресвятая Госпоже, Владычице Дево Богородице, Небеснаго Царя Мати! Приими от нас приносимое Тебе сие малое похвальное пение, Ты бо еси святейшая всех святых Ангел и Архангел и всея твари честнейшая, ненадеющимся надеяние, болящим исцеление, сирым предстательница, странным прибежище, нагим одеяние, скорбящим утешение и радость, обидимым покровительница, и всем сущим в бедах и напастех скорое поможение и заступление. Темже святей Твоей иконе покланяющеся, молимся Тебе, умильно взывающе: Владычице Пресвятая, избави ны грешныя и недостойныя рабы Твоя от всяких бед, напастей, скорбей же и недугов, и настави нас на путь спасения в нынешнем веце, в будущем же изьми муки вечныя, и сподоби ны Небеснаго Царствия Сына Твоего и Бога нашего, яко благословися и прославися имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитва двенадцатая

О Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющимся пречистому и чудотворному образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Тебе сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наша, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненная сердца наша и спаси безнадежных, даруй нам прочее время жития нашего в мире и покаянии проводите, подаждь христианскую кончину, и явися нам милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу, во веки веков. Аминь.

Молитва тринадцатая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися, и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни и всякаго зла. И сподоби ны, грешныя рабы Твоя, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в бесконечныя веки веков. Аминь.

Молитва четырнадцатая

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плачь мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое, и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная, не отступи от мене раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и Покровительница. Вручаю себе милостивому покрову Твоему, аще токмо восхощеши устроити о мне. Приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежней жизни, да плачуся о гресех моих. Увы мне, к кому прибегну повинный аз, токмо к Тебе, упованию и прибежищу грешных, в надежде на неизреченную милость Твою и щедроты? Кое ли слово за преступления моя изрещи возмогу к величеству славы Твоея? О Владычице Царице Небесная, Ты мне Мати и надежда, Ты ми упование и прибежище, покров, заступление и помощь. Царице моя преблагая и пребыстрая заступнице, покрый Своим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых: умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О Мати Господа моего Творца! Ты корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подаждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое, и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего, имею заступление, и Твоим пречудным заступлением да оправдан буду, и да избавлюся от всякия беды и напасти всесильными Твоими молитвами, Всечистая, и Непорочная, и Преславная Божия Мати Марие. Темже со упованием глаголю и вопию: Радуйся, Благодатная; радуйся, Обрадованная; радуйся, Преблагословенная, Господь с Тобою. Аминь.

Молитва пятнадцатая

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши. Еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши, вся бо суть возможна ходатайстом Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и покланяющихся со умилением пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве преславней и непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Ин тропарь, глас тойже

Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоея глаголати недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед; кто же бы сохранил доныне свободны; не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых.

Ин тропарь, глас 8

Ко источнику приснотекущему милосердия, Пречистей Деве Богородице, притецем, людие вси, священницы же и иноцы, мужие, и жены, и чада, здравии и болящии, в покаянии вопиюще и умильно глаголюще: Владычице, помози грешным рабом Твоим, яви яко Благая славу Твою, присно потщися умилосердитися на ны, испросити очищение душ и телес наших от Источника жизни нашея, Бога, Егоже родила еси, едина Благословенная.

Ин тропарь, глас 4

Днесь пресветло красуется славнейший град Москва, имея чудотворную икону Владычицы нашея Богородицы: та бо, верным являющи чудеса, низпосылает дары целебныя. Сего ради и мы, с верою припадающе молимся, и на Тоя пречистый образ взирающе, яко истинную Самую зрим Владычицу нашу Приснодеву Богородицу, и умильно глаголем: воззри, Мати Божия, оком милости, простри к нам руце Твои пречистыя, якоже на иконе Твоей сие зрится, и подаждь всем скорбящим радость, больным от всех недугов исцеление и от бед избавление, яко Ты еси скорая Предстательница о душах наших.

Стихира, певаемая вместо тропаря, глас 2

Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покрове и Заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

Кондак, глас 6

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *